Untitled Document
 


Ansvarig utgivare har ordet
Fällande dom från granskningsnämnden
Kanalplan och instälningar av TV:n
Priser
Policy
Regler och rekommendationer för textslingan
Regler och rekommendationer för TV-program
Övriga TV-program som visas utan kostnad
Stadgar
Adress m.m.
Modern teknik
Marcel Bos
Gratis att gratulera
Årsmöte 2006
Extra årsmöte 2006
Årsmöte 2007
Förlängt tillstånd för SLTV
Årsmöte 2008
Årsmöte 2009
Årsmöte 2010
Årsmöte 2011
Årsmöte 2012
Årsmöte 2013
 
  Datum
  2023-12-03
   Gör SLTV.se till din startsida! 
Hemsidan är skapad av Orangelab.se
  / Stadgar

Stadgar för Södertälje lokal-TV förening
 
Stadgarna är reviderade och godkända på årsmötet 20160324.
 
§ 1

Föreningens namn är Södertälje lokal-TV förening u. p. a. Föreningen är ideell och har sitt säte i Södertälje.

 

§ 2

Föreningen har som ändamål att bedriva lokala kabel-TV och eter-TV-sändningar inom Södertälje och Nykvarns kommun.

 

§ 3

Föreningen skall för sitt ändamål söka tillstånd hos tillämplig myndighet. Föreningen skall hålla tillämplig myndighet underrättad om i vilka kanaler föreningen avser att bedriva egensändningar.

 

§ 4

Föreningen har vid dess bildande de intressenter i Södertälje som ansökt om medlemskap. Medlemskap kan sökas av ideella föreningar och enskilda personer samt organisationer som i sina stadgar och i sin verksamhet verkar i demokratisk och etisk anda, och som är beredda att ansluta sig till föreningens stadgar. Föreningen skall vara kommersiellt, politiskt och religiöst fristående. Inträde i föreningen prövas av styrelsen. Medlemmar eller föreningar som ej följer dessa stadgar eller på annat sätt skadar föreningen kan uteslutas av styrelsen.

 

§ 5

Föreningens angelägenheter handläggs av en styrelse bestående av ordförande, kassör och 3-9 ledamöter samt 1-3 suppleanter. Styrelsens ordförande, kassör och ledamöter utses av årsmötet för av en period av två år. Kassör och ordförande samt halva antalet ledamöter väljs växelvis på två år. Vid första styrelsemötet efter årsmötet utses vice ordförande och sekreterare samt att i protokollet ska det också framgå firmatecknarnas namn och personnummer. Se paragraf 10.

 

§ 6

 

§ 7

Styrelsen sammanträder minst 2 gånger om året och dessutom när ordföranden så finner erforderligt eller då minst hälften av ledamöterna det begär.

Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden. Kallelsen, som är personlig, delges minst en vecka före sammanträdets hållande. Styrelsens suppleanter kallas till sammanträdena. Icke tjänstgörande suppleanter och verkställande funktionär har närvaro- och yttranderätt.

Styrelsen är beslutsför då minst 4 av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas när dessa stadgar ej annorlunda bestämmer genom enkel majoritet. Vid lika röstetal, gäller den meningen ordföranden biträtt. Vid val och tillsättande av tjänstebefattning, skiljer dock lotten mellan lika röstetal.

Vid behandling av ärende vars utgång kan medföra personlig nytta för ledamot eller för någon närstående till ledamoten, skall ledamoten ej delta i beslutet.

 

§ 8

 Styrelsen utser vid behov verkställande funktionär. Denne kan tillika utses som programutgivare för de program föreningen själva sänder. Det åligger i övrigt den verkställande funktionären att under styrelsens inseende sörja för en sådan organisation av verksamheten, som med hänsyn till föreningens förhållande må anses tillfredsställande samt leda driften av föreningens verksamhet och handha den löpande förvaltningen.

 

§ 9

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. I protokollet skall upptas namn på närvarande ledamöter, de ärenden som förekommit till behandling samt besluten i dessa.

Protokollet justeras av ordföranden samt ytterligare en därtill utsedd ledamot. Verkställande funktionär äger på begäran få särskild, från styrelsens beslut avvikande mening antecknad till protokollet.

 

§ 10

Föreningens firma tecknas förutom av ordföranden och kassören var för sig, av den eller de personer inom eller utom styrelsen till vilken eller vilka styrelsen lämnar sådant bemyndigande, två i förening.

 

§ 11

Styrelsen får vidta alla för fullgörandet av föreningens uppgifter behövliga åtgärder samt företa de rättshandlingar som erfordras för verksamhetens bedrivande. Styrelsen äger rätt att avbryta eller avböja sändning av inslag som inte är av rimlig teknisk kvalitet eller ej verkar i demokratisk och etisk anda. Styrelsen får uppdra åt person inom eller utom sig att utöva särskilda förvaltningsuppdrag. Styrelsen har att bestämma arvode eller lön till den styrelsen anlitar för sin förvaltning. Styrelsens och revisorernas eventuella arvoden fastställs av årsmötet.

 

§ 12

Varje sändande förening skall utse en av Södertälje lokal-TV förenings styrelse godkänd programutgivare. Det åligger programutgivaren att följa radiolagen, radioansvarighetslagen, lagen om lokala kabelsändningar samt de etiska regler som gäller för verksamheten. Vilken sändande förening är skall framgå i TV rutan. Endast medlemmar som erlagt årsavgift äger rätt att sända. Sändande förening har ingen skyldighet att redovisa sina källor. Programutgivaren är ansvarig för programinnehåll. Detta då Södertälje lokal-TV:s ansvarige utgivare har delegerat till programutgivaren att ansvara för innehållet.

 

§ 13

För föreningens skulder svarar enbart dess tillgångar.

 

§ 14

Räkenskapsår skall för föreningen vara kalenderår.

 

§ 15

Räkenskaperna skall granskas för ett kalenderår i sänder av 1-2 av årsmötet valda revisorer, jämte 1-2 suppleanter.

 

§ 16

Balans- och resultaträkning samt verksamhets- och revisionsberättelse skall överlämnas till föreningens årsmöte, som skall hållas senast den 30 juni varje år.

 

§ 17

Vid årsmötet skall förutom tidigare nämnda punkter fråga om ansvarsfrihet, valberedning och eventuella motioner förekomma. I kallelse till årsmötet, som skall vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor före årsmötets avhållande, skall tidpunkt för avgivande av motioner framgå. Motioner ska dock alltid vara inne senast 4 veckor före årsmötet.

Ombud vid årsmöte skall förete fullmakt från den organisation som representeras. Enskilda medlemmar har en gemensam röst och ideella föreningar och organisationer har varsin röst. Endast de medlemmar som erlagt full årsavgift för redovisningsåret äger rösträtt på årsmöte och medlemsmöte.

Dagordning för årsmötet bifogas kallelsen, där för årsmötet fastställa punkter framgår enligt nedan:

1. Mötets öppnande

2. Mötets behöriga utlysande

3. Val av mötesfunktionärer

1.  ordförande

2.  sekreterare

3.  2 st justerare

4.  2 st rösträknare

4. Godkännande av dagordning

5. Fastställande av röstlängd

6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse

7. Behandling av revisorernas berättelse

8. Fastställande av resultat- och balansräkning

9. Beslut om ansvarsfrihet

10. Beslut om disposition av årets resultat

11. Beslut om medlemsavgift

12. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer

13. Beslut om verksamhetsplan och budget

14. Val

a.  ordförande 2 år

b.  kassör 2 år

Ordförande och kassör väljs växelvis

15. Val

a.  1-2 st revisorer 2 år

b.  1-2 st revisorsuppleanter 2 år

16. Val

a.  styrelseledamöter 2 år

b.  styrelsesuppleanter 2 år

Styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter väljs växelvis

17. Val av 1-5 ledamöter i valberedningen, varav en utses till sammankallande.

18. Behandling av motioner som tillsänts årsmötet.

19. Övriga frågor

20. Avslutning

 

§ 18

Om ändrade förhållanden föranleder ändring av dessa stadgar får detta beslutas av årsmötet. Ändring förutsätter, för att bli gällande, att minst tre fjärdedelar av årsmötet beslutar därom, eller om så ej blir fallet, de behandlas vid två på varandra följande årsmöten och då avgörs med enkel majoritet.

 

§ 19

Föreningen skall upphöra om tre fjärdedelar av årsmötet biträder förslag härom. För detta krävs två på varandra följande möten för verksamhets upphörande, varav ett är årsmötet.

Om föreningen har tillgångar vid upphörandet skall det på det avslutande årsmötet bestämmas vart tillgångarna ska ta vägen. En ansvarig betrodd person utses att ha ansvaret för att årsmötets sista vilja uppfylls.


Titta på prisbilden här